Simbolo ng malabon - 🧡 Paano naiiba ang simbolo ng lungsod na malabon sa bayan Ng Pateros.

Simbolo ng malabon

Ng malabon simbolo Navotas

City Seal and Symbol

Ng malabon simbolo Philippine EJournals

Ng malabon simbolo Ang Rebolusyon

Kasaysayan ng Kabite at mga munisipalidad

Ng malabon simbolo MANDALUYONG, THE

Tanza

Ng malabon simbolo

Ng malabon simbolo

Ng malabon simbolo

Ng malabon simbolo

Ng malabon simbolo

Ng malabon simbolo

Sa kanyang mas malaong pagdadalumat sa kahulugan at kabuluhan ng pamantayan o pagpapahalagang Pilipino, tinukoy ni Jocano 1992b na ang diwa spirit bilang puso ng kolektibo at panglahing alaala ng isang lipunan, bilang teleolohikal na bahagi ng kultura kung saan nababatay ang buhay, bukal ng positibong pananaw sa buhay, pamamaraan ng paglaya sa pagdurusa, at bukas ng kaalaman upang mabigyang kabuluhan ang mga dinaranas pp.

Ang ilang kaganapan na siyang pumukaw sa atensiyon ng publiko sa pambansang antas ay ang Mediatrix ng Lipa sa Batangas noong 1948-1949 at ang aparisyon sa Agoo, La Union noong 1993 De la Cruz, 2014.
2022 alpha.wellcomelibrary.org Simbolo ng malabon